Artikel 1 – Definities

FHIT’s: is de handelsnaam waaronder de Besloten Vennootschap Fitness Uden B.V. handelt. Fitness Uden B.V. is ingeschreven in de KvK onder nummer 67499546.

Het Clublid: Eenieder die een overeenkomst sluit met FHIT’s.  Overeenkomst:  De Overeenkomst welke wordt overeengekomen tussen FHIT’s en het Clublid. 

Het aanbod: Het door FHIT’s schriftelijk of elektronische uitgebrachte aanbod wat van kracht blijft gedurende maximaal 2 weken tenzij anders overeen gekomen.   Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door het Clublid aan FHIT’s zoals Weergegeven in de Overeenkomst. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen FHIT’s en ieder Clublid. Overeenkomst komt tot stand door ondertekening het ondertekening van het aanbod. 

2.2 Alle bedingen in deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle Bestuurders van FHIT’s en alle personen die voor FHIT’s werkzaam zijn en/of door FHIT’s zijn ingeschakeld.  

2.3 Afwijkingen van deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4 Het Clublid ontvangt een van exemplaar van de ze Lidmaatschapsvoorwaarden bij inschrijving. Het Clublid wordt geacht deze Lidmaatschapsvoorwaarden voor het in werking treden van het Lidmaatschap grondig te hebben gelezen en door ondertekening van het aanbod de inhoud te accepteren. 

Artikel 3 – Lidmaatschapsovereenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen het Clublid en FHIT’s komt tot stand op het moment dat (a) het Clublid zich via de website van FHIT’s het inschrijfproces heeft voltooid of (b) het clublid zich aan de balie in de club zich heeft laten inschrijven door een medewerker van de club of (c) het Clublid gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van FHIT’s. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 9 van deze Lidmaatschapsvoorwaarden opzegbaar.  

3.2 De door het Clublid ingevulde gegevens in het inschrijfproces en deze Lidmaatschapsvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en Verplichtingen van FHIT’s en het Clublid en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.  

3.3 Het Clublid zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan FHIT’s aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan het Clublid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan FHIT’s worden verstrekt. Bij inschrijving zal een digitale foto van het Clublid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid. 

3.4 De Overeenkomst is persoonsgebonden en het Clublid is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Lidmaatschapsvoorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

3.5 Indien een Clublid een Overeenkomst met FHIT’s heeft afgesloten, dan is het Clublid gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst te herroepen. 

3.6 Indien het Clublid de Overeenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt het Clublid alle door het Clublid aan FHIT’s gedane betalingen retour, tenzij de het Clublid reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van FHIT’s en/of u de locatie van FHIT’s heeft betreden buiten de bemande uren. 

3.7 Het Clublid heeft recht om gebruik te maken van maximaal één (eventuele) kortingsregeling tegelijk voor het aangaan van een Overeenkomst. 

3.8 Indien het Clublid besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij FHIT’s af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Lidmaatschapsvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.9 Wij hanteren een minimale leeftijd van 14+ in de gym. Minderjarigen (18 jaar of jonger) hebben alleen toegang tot de club tijdens de bemande uren. FHIT’s heeft het recht een verzoek tot lidmaatschap te weigeren. 

Artikel 4 – Prijzen en betaling  

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van FHIT’s dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan FHIT’s te zijn voldaan.  

4.2 Bij afsluiten van een Overeenkomst gaat het lidmaatschap direct in, tenzij anders overeengekomen.     

4.3 Het Clublid machtigt FHIT’s door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan FHIT’s verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.  

4.4 Betalingen die reeds door het Clublid zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door het Clublid in de zin van artikel 3.5.  

4.5 FHIT’s behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. 

4.6 Indien na herhaaldelijke aanmaning het Clublid in gebreke blijft om enige betaling te voldoen zoals overeengekomen in de Overeenkomst, zal FHIT’s het recht hebben om het resterende saldo op te eisen en gaat het Clublid akkoord de toegestane rente en alle kosten van de invordering te voldoen, waaronder maar niet beperkt tot incassokosten, gerechtelijke kosten en juridische kosten.  

4.7 Extra kosten welke voortkomen uit het innen van achterstallige betaling dan wel gevolg zijn van extra transactiekosten als gevolg (zoals storneren, hernieuwde afschrijving, aanmaningen) worden in rekening gebracht. In geval van stornering van de automatische incasso worden € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.  

4.8 De door het Clublid verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van FHIT’s worden niet gerestitueerd indien de faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van FHIT’s liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt. 

4.9 In geval van verlies van je Clubtoegangssleutel, dient het Clublid FHIT’s zo snel mogelijk te informeren. Voor de een nieuwe toegangssleutel kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 5 – Clubtoegangssleutel 

5.1 Het Clublid ontvangt bij inschrijving een Clubtoegangssleutel, welke (elektronische) toegang geeft tot de FHIT’s. De Clubtoegangssleutel is persoonlijk, niet overdraagbaar en blijft uw eigendom. 

5.2  Overdragen van de Clubtoegangssleutel is niet toegestaan zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FHIT’s. In alle andere gevallen is dit een ernstige overtreding van de Lidmaatschapsvoorwaarden.  FHIT’s is daarbij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 

5.3 Het Clublid dient ten alle tijden, ook tijdens de bemande uren, in te checken via de toegangsbeveiliging.    

5.4 Bij het in gebreke blijven van de betalingen overeengekomen in de Overeenkomst heeft FHIT’s het recht de overeenkomst te beëindigen en de Clubtoegangssleutel de deactiveren.  

Artikel 6 – Veiligheidsvoorschriften 

6.1 FHIT’s is tijdens de aangegeven uren toegankelijk voor Clubleden. De bemande uren staan vermeld bij de ingangsdeur. Gedurende de resterende tijden is er geen FHIT’s-personeel aanwezig zijn. 

6.2 FHIT’s wordt gedurende 24uur middels cameratoezicht bewaakt. Clubtoegangssleutels worden gearchiveerd. De videobeelden worden 90-dagen opgeslagen om mogelijke onregelmatigheden dan wel calamiteiten te kunnen constateren, identificeren en/of reconstrueren. FHIT’s behoudt zich het recht voor op grond van de videobeelden maatregelen te nemen in gevallen van calamiteiten dan wel overtreding van de Algemene Voorwaarden.   

6.3 Tijdens de onbemande uren is het niet toegestaan bezoekers, dan wel leden die hun Clubtoegangssleutel zijn vergeten, toegang te verlenen. 

6.4 Het Clublid is ten alle tijde verplicht de veiligheidsvoorschriften van de in de FHIT’s aanwezige fitnessapparatuur en andere materialen in acht te nemen. Het Clublid verplicht zich ertoe om de fitnessapparatuur en materialen te gebruiken volgens de instructies die tijdens de introductie zijn toegelicht. 

6.5 Het Clublid is zich bewust dat FHIT’s op aangegeven uren onbemand is waardoor toezicht ontbreekt.  

Artikel 7 – Het gebruik van de club

7.1 Het gebruik van de faciliteiten van FHIT’s voor onder meer, maar niet beperkt tot, kracht- en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij FHIT’s is geheel voor eigen rekening en risico van het Clublid.  

7.2 Het Clublid en incidentele gebruikers dienen de apparatuur en de faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Hierbij is het Clublid verplicht alle geldende veiligheidsfuncties in acht te nemen. 

7.3 Het Clublid is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan het Clublid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Het Clublid is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.  

7.4 Zowel FHIT’s als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van het Clublid en/of derden.  

7.5 FHIT’s en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen het Clublid en/of derden.  

7.6 Het Clublid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van FHIT’s, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van het Clublid.  

7.7 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van FHIT’s en ieder ander van wiens hulp FHIT’s gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

7.8 Beledigende taal, bedreigend en gewelddadig gedrag, misbruik van de apparatuur en andere faciliteiten, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken in de Club kunnen leiden tot tijdelijk stopzetten dan wel beëindigen van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Groepslessen – Groepstrainingen – Programma’s

8.1 Deelname aan de groepslessen, -trainingen dan wel individuele of groepsprogramma’s is voorbehouden aan leden met een abonnement dat recht geeft op deelname. 

8.2  Het aantal deelnemers aan groepslessen en groepsprogramma’s is beperkt. Alleen de verantwoordelijke trainer heeft het recht hiervan af te wijken. 

8.3 Reserveringen van groepslessen dan wel –programma’s kan alleen via de FHIT’s-app dan wel aan de receptie. 

8.4 FHIT’s behoudt het recht om het lesaanbod te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Dit kan zijn het al dan niet tijdelijk aanpassen van het lesrooster, het al dan niet tijdelijk aanpassen van de inhoud van de lessen, het al dan niet tijdelijk vervangen van de verantwoordelijke trainers, het al dan niet tijdelijk aanpassen van de gebruikte materialen en tenslotte het al dan niet tijdelijk annuleren van lessen. 

8.5 Al dan niet tijdelijke wijzigingen van het lesrooster geven geen recht op restitutie van lidmaatschapsbijdragen.  

8.6 Indien er gereserveerd wordt voor een les, maar een Lid komt niet opdagen, kan er een boete of “no show fee” in rekening gebracht worden van €5,-.

Artikel 9 – Opzegging Overeenkomst  

9.1 Het Clublid kan de Overeenkomst voor een maandabonnement (Flex) maandelijks per email aan info@fhits.nl opzeggen. Hierop zal gevraagd worden een uitschrijfformulier in te vullen. De opzegging wordt dan verwerkt met inachtname van maximaal 1 maand opzegtermijn. 

9.2 Het Clublid kan de Overeenkomst voor een jaarabonnement na afloop van de initiële termijn van 1 of 2 jaar per email aan info@fhits.nl opzeggen. Hierop zal gevraagd worden een uitschrijfformulier in te vullen. De opzegging wordt dan verwerkt met inachtname van maximaal 1 maand opzegtermijn.

9.3 FHIT’s zal na ontvangst van de opzegging via het uitschrijfformulier van het Clublid aan het Clublid binnen drie (3) dagen een bevestiging toesturen. Mocht het Clublid deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient het Clublid onmiddellijk contact op te nemen met FHIT’s. 

9.4 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van het Clublid kan de Overeenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring  tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.  

9.5 FHIT’s heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:  – Het Clublid zich naar de mening van FHIT’s schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;  – Als het Clublid de regels van FHIT’s stelstelmatig overtreedt; of  – Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van het Clublid gebruik maakt van de Clubtoegangssleutel van het betreffende Clublid.  

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy beleid  

10.1 Het Clublid is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan FHIT’s verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.  

10.2 Indien het Clublid zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft het Clublid aan FHIT’s toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van FHIT’s. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door FHIT’s gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). FHIT’s zal alle data van het Clublid op schriftelijk verzoek van het Clublid vernietigen.  

10.3 Het Clublid verleent door akkoord te gaan met deze Lidmaatschapsvoorwaarden aan FHIT’s ondubbelzinnig toestemming om aan het Clublid aanbiedingen van FHIT’s per e-mail en anderszins toe te sturen. 

10.4 Bij veranderingen in de persoonlijke gegevens van het Clublid dient FHIT’s zo snel mogelijk te worden geïnformeerd. Dit kan schriftelijk dan wel per email (info@fhits.nl) dan wel aan de receptie. 

Artikel 11 – Klachtenprocedure

11.1 In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van FHIT’s kan het Clublid een klachtenmail sturen naar info@fhits.nl . Hierin dient het Clublid in elk geval te vermelden: 1. zijn/haar contactgegevens, 2. het FHIT’s lidnummer en 3. een duidelijke omschrijving van de klacht

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

12.1 Deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 maart 2017.  

12.2 In het geval dat enige bepaling in deze Lidmaatschapsvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. FHIT’s en het Clublid zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.  

12.3 Iedere rechtsverhouding met FHIT’s wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen het Clublid en FHIT’s die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Bosch.